.
.

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu) spoločnosti Teak-it & more záhradný nábytok Slovakia k.s.

 

I Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je  Teak-it & more záhradný nábytok Slovakia k.s., so sídlom Pestovateľská 13, 821 04  Bratislava, IČO: 46 494 880, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sr, Vložka č.: 1116/B, DIČ: 2820020456, IČ DPH: SK2820020456,(ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Všetky zmluvné vzťahy medzi  spoločnosťou Teak-it & more záhradný nábytok Slovakia k.s. (ďalej len „predávajúci“) a jej obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci“) sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, a sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode  a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a so zákonom  č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov.
 3. Kontaktné údaje predávajúceho: office-sk@teak-it.sk, telefón: +421 (0)2 32 144 341,
  poštová adresa Teak-it & more záhradný nábytok Slovakia k.s., Pestovateľská 13, 82104 Bratislava.
 4. Číslo účtu pre bezhotovostné platby: Tatra banka, akciová spoločnosť Číslo účtu: 1155750003/1111 UniCreditBank
 5. IBAN: SK3611110000001155750003
  BIC/SWIFT: UNCR SK BX
 6. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172-3, fax č.: 02/ 58272 170.
 7. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná tovar, poskytne svoje údaje v zmysle náležitostí požadovaných na realizáciu objednávky. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 8. Internetovým obchodom, e-shopom, je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.
 9. Tovarom sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 10. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov.
 11. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To však neplatí pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z. z. v lehote 14 kalendárnych dní.

II Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20% DPH. V prípade zmeny sadzby DPH sa táto upraví podľa právnych predpisov účinných v čase vystavenia faktúry.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke internetového obchodu v okamihu vykonania nákupu.

III Objednávka

 1. Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru uloženého do košíka v internetovom obchode predávajúcim. Pre vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, ako aj s cenou objednaných tovarov, a teda objednávka sa stáva záväznou.
 3. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v internetovom obchode automaticky vygenerovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky predávajúcim. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru kupujúcemu bude dohodnutý e-mailom, na ktorý budú kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
 4. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného a dodaného tovaru.

IV Platobné podmienky

Za tovar v internetovom obchode je možné platiť nasledovne:

 1. Platba prevodom na bankový účet. Zálohová platba minimálne vo výške 50% z kúpnej ceny.
 2. Platba na dobierku so zálohovou platbou minimálne vo výške 50% z kúpnej ceny.

V Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa zmluvné strany nedohodli inak, alebo ak pri danom tovare nebola uvedená dlhšia dodacia doba. Tovar, ktorý sa nachádza na sklade obvykle expedujeme do 6 pracovných dní.
 2. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov, a časť z nich nie je skladom, predávajúci o tom informuje kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 3. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad) s dodacím listom, návod a ostatné dokumenty k tovaru od výrobcu.
 4. Za miesto plnenia je považované miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.
Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou prepravcu alebo poškodenie tovaru zavinené prepravcom je nutné uplatňovať priamo u zamestnanca prepravcu. Poškodený tovar kupujúci od prepravcu neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci zamestnancovi prepravcu, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

VII Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za dodávku.
 2. Tovar, na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

VIII Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať objednaný tovar pred expedíciou elektronicky bez storno poplatku.
 2. Kupujúci má právo stornovať už vyexpedovanú objednávku, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov, ktorý je uvedený v objednávke.
 3. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Vo všetkých týchto prípadoch predávajúci informuje kupujúceho. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. Predávajúci vráti kupujúcemu úhradu za tovar v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy/storna prevodom na účet určený kupujúcim.

IX Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 2. Ak kupujúci chce využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, je povinný písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť na kontaktnú adresu predávajúceho. V odstúpení kupujúci uvedie meno a priezvisko, adresu, číslo objednávky, dátum objednania a číslo účtu pre finančné vysporiadanie. Tovar je kupujúci povinný zaslať spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu predávajúceho. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný spolu so všetkými dokumentmi – originálom faktúry s dodacím listom, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom. Odporúčame spotrebiteľom, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene ako poistenú zásielku. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.
 3. Predávajúci vráti úhradu  za tovar, vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia, ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nie skôr ako je mu doručený tovar alebo kupujúci  nepreukáže zaslanie tovaru. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy.
 4. V prípade, že kupujúci doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený. Kupujúci je tak povinný predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy
 5. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné úhrady kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 6. Tento článok neplatí pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v zákone č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

X Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Zmluvnými stranami sú kupujúci a predávajúci.
 2. Kupujúci je povinný:
 3. prevziať objednaný tovar,
 4. zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú cenu predávajúcemu,
 5. preskúmať tovar a neporušenosť obalu tovaru pri jeho preberaní.
 6. Predávajúci je povinný:
 7. dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 8. spolu s tovarom, alebo dodatočne, zaslať kupujúcemu všetky dokumenty týkajúce sa tovaru, napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na použitie v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

XI Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Predávajúci získava od kupujúceho nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z objednávky a ďalšej komunikácie s ním. V prípade právnickej osoby kupujúci poskytuje predávajúcemu nasledovné údaje: obchodné meno, adresa sídla, IČO, DIČ, telefónne číslo, e-mailová adresa. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu a na účel stanovený týmto článkom.
 4. Predávajúci má povinnosť zabezpečiť osobné údaje kupujúcich pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

XII Zmluvná pokuta

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50 € (slovom päťdesiat eur) v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, nakoľko porušil ustanovenia v čl. X. bod 2, písm. a.
 2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako i sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy.

XIII Záručné podmienky

 1. Na všetok predávaný tovar sa pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané so zľavou. Ak je však zľava poskytnutá kvôli určitej vade tovaru, túto vadu nie je možné reklamovať.

XIV Reklamačný poriadok a reklamačné podmienky

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv.
 2. Reklamácie sa vybavujú výhradne na adrese internetového obchodu teak-it.sk. Kupujúci je povinný doručiť tovar na vlastné náklady na adresu:
  Teak-it & more záhradný nábytok Slovakia k.s.,Pestovateľská 13, 821 04  Bratislava.
 3. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 4. V prípade, že vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy, môže reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade.
 5. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
 6. Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na vady tovaru, ktoré zavinil predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.
 7. Právo na záruku zaniká v prípade, že:
 8. k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 9. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 10. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 11. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 12. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 13. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 14. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 15. Vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome, sú taktiež vyňaté zo záruky.
 16. Záruka sa nevťahuje ani na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti), ktoré je spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 17. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na adresu internetového obchodu, avšak nie dobierkou. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe, faktúru, a priložiť vyplnený Reklamačný formulár.
 18. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 19. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa predania reklamovaného tovaru. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas, o spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci, kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady, výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
 2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí),
 3. v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), také isté právo má kupujúci, ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.
 4. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 5. Poškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
 6. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

 

XV Autorské práva

Všetky údaje (fotografie, grafické zobrazenia, popisy produktov, texty) uvedené na stránke internetového obchodu www.teak-it.sk sú chránené autorským zákonom a nesmú byť ďalej použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Teak-it & more záhradný nábytok Slovakia k.s..

XVI Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 2. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 3. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzatvorením kúpnej zmluvy.
 4. Odoslaním objednávky  si kupujúci prečítal Všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.2.2018.
 6. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov, Zákona o elektronickom obchode, v platnom znení ako i súvisiacimi predpismi.