.

Všeobecné obchodné podmienky

1.Platnosť

Dodávky, služby a ponuky nášho podniku sa realizujú výhradne na základe týchto obchodných podmienok. Podmienky zákazníka, ktoré našim obchodným podmienkam odporujú alebo sa od nich odlišujú, neuznávame, iba ak by sme ich platnosť výslovne písomne potvrdili. Rokovania o plnení zmluvy z našej strany nie sú do tejto miery považované za súhlas so zmluvnými podmienkami, ktoré sa od našich podmienok odlišujú. Tieto obchodné podmienky sú považované za rámcovú dohodu aj pre všetky ďalšie právne úkony medzi zmluvnými stranami.


2. Uzavretie zmluvy

Zmluvná ponuka zákazníka si vyžaduje potvrdenie zákazky. Aj odoslanie tovaru objednaného zákazníkom spôsobí uzavretie zmluvy. Ak budú na nás smerované ponuky, tak potom bude ponúkajúci viazaný primeranou, minimálne však 8-dňovou lehotou od príchodu ponuky. Pokiaľ boli predmety zariadenia vyrobené z dreva, tak treba rešpektovať, že prirodzené atribúty, akými sú hrče a otvory v dreve po vypadnutí hrče, trhliny alebo rozličné farebné odtiene dreva v nepatrnej miere, neznižujú hodnotu predmetov zariadenia vtedy, ak tým nebude obmedzené bežné používanie danej veci. Aj bežné, nepatrné odchýlky pri farbách alebo vzoroch sú považované za akceptovateľné.

3. Cena

Všetky nami uvedené ceny, pokiaľ nebolo výslovne poznamenané niečo iné, treba chápať vrátane dane z pridanej hodnoty. Ak by došlo k zmene relevantných nákladov, akými sú náklady na nákup materiálu, dopravu, zhoršenie menovej parity, financovanie, atď., tak sme oprávnení ceny adekvátne zvýšiť alebo znížiť. Pri obchodoch so spotrebiteľom bod 3 neplatí. Ceny uvádzané v katalógoch, prospektoch, cenníkoch a na domovskej stránke podniku sú vždy nezáväzné a otvorené, pokiaľ nie je písomne výslovne uvádzané niečo iné. Platí to aj pre dodatočné objednávky.

4. Platobné podmienky, úroky z omeškania

Ak nedošlo k protikladným dohodám, tak treba naše pohľadávky zaplatiť jednu po druhej buď pri odovzdaní tovaru v otovosti, alebo vopred pomocou bankového prevodu. Odpočty skonta si vyžadujú špeciálnu dohodu. V prípade omeškania platby, aj pri čiastkových platbách, sa stávajú prípadné dohody o skonte neplatné. Platby zákazníka sú považované na zaplatené až od času ich príchodu na náš obchodný účet.

Pri omeškaní platby zákazníka sme oprávnení podľa nášho výberu buď požadovať náhradu skutočne vzniknutej škody, alebo – pokiaľ nejde o úverový obchod so spotrebiteľmi – si vyúčtovať úroky z omeškania vo výške, ktorá je vyššia o 8 %- nych bodov ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky, minimálne však 12 % ročne. Pri uzavretí zmluvy si vyhradzujeme právo požadovať minimálne 30 % zo sumy zákazky v hotovosti alebo prostredníctvom bankového prevodu ako zálohu. Pokiaľ nebolo dohodnuté niečo iné, tak je deň vyzdvihnutia príp. doručenia predmetov zariadenia považovaný za termín splatnosti (zvyšnej) zmluvnej peňažnej úhrady. Pokiaľ akceptujeme platbu prostredníctvom platobného prevodu v priebehu 5 pracovných dní po vyzdvihnutí/doručení, potom bude naša pohľadávka splatená až po jej príchode na náš obchodný účet. Diskontné výdavky znáša zákazník. Kupujúci si voči nárokom, ktoré boli nami uplatnené, môže kompenzovať len také pohľadávky, ktoré boli stanovené súdne alebo boli nami písomne uznané.

Výslovne písomne poskytnuté rabaty alebo skontá sú po príchode kompletnej platby odkladne podmienené. Reklamácia faktúr sa musí uskutočniť písomne v priebehu troch dní po ich prijatí, v opačnom prípade sú faktúry považované za faktúry, ktoré boli kupujúcim schválené.

5. Odstúpenie od zmluvy

Pri omeškaní prevzatia (bod 7.) alebo pri iných dôležitých dôvodoch, predovšetkým pri konkurze zákazníka alebo pri zamietnutí konkurzu z dôvodu nedostatku majetku, ako aj pri omeškaní platby zákazníka sme oprávnení od zmluvy odstúpiť, pokiaľ táto ešte nebola z oboch strán úplne splnená. Pre prípad odstúpenia máme pri zavinení zo strany zákazníka na výber buď požadovať paušálnu náhradu škody vo výške 15 % z brutto fakturovanej čiastky, alebo náhradu skutočne vzniknutej škody.

Pri omeškaní platby zákazníka sme pozbavení všetkých ďalších výkonových a dodacích povinností a sme oprávnení zadržať ešte nezaplatené dodávky alebo služby a požadovať platby vopred príp. zábezpeky, alebo po stanovení primeranej dodatočnej lehoty od zmluvy odstúpiť. Ak zákazník – bez toho, aby bol k tomu oprávnený - od zmluvy odstúpi, alebo sa domáha jej zrušenia, tak my máme na výber buď trvať na splnení zmluvy, alebo súhlasiť so zrušením zmluvy. Pri poslednom je zákazník povinný podľa nášho výberu buď zaplatiť paušálnu náhradu škody vo výške 25 % z brutto fakturovanej čiastky, alebo skutočne vzniknutú škodu.

6. Náklady na upomienku a inkaso

Zmluvný partner (zákazník) sa v prípade omeškania zaväzuje nahradiť veriteľovi vzniknuté náklady na upomienku a inkaso. Pokiaľ sa veriteľ zaoberá sám vybavovaním upomienky, tak sa dlžník zaväzuje zaplatiť sumu 20,- € za upomienku ako aj za vedenie evidencie o záväzkovom vzťahu pri upomienke sumu vo výške 10,- € za polrok.

7. Dodávka, doprava, omeškanie pri prevzatí, spiatočné zaslanie

Naše predajné ceny neobsahujú žiadne náklady na doručenie, montáž alebo nainštalovanie. Na želanie však môžu byť aj tieto služby nami poskytnuté príp. zorganizované, avšak za samostatný poplatok. Pritom ak nedošlo k iným dohodám, ktoré sa týkajú dopravy príp. doručovania, tak sa skutočne vynaložené náklady vyúčtujú aj s primeranou prirážkou za režijné náklady, minimálne však platné alebo bežné prepravné a dovozné zvoleného typu prepravy. Montážne práce sa vyúčtujú podľa vynaloženého času, pričom za dohodnutú je považovaná sadzba na človeka a hodinu, ktoré je bežná v danom odvetví.

Ak si zákazník tovar neprevzal tak, ako bolo dohodnuté (omeškanie pri prevzatí), tak sme po neúspešnom stanovení dodatočnej lehoty oprávnení tovar buď uskladniť u nás, za čo si budeme účtovať poplatok za uskladnenie vo výške 0,1 % z brutto fakturovanej čiastky za každý začatý kalendárny deň, alebo ho na náklady a riziko zákazníka uskladníme u živnostníka, ktorý má na to oprávnenie. Súčasne sme oprávnení buď trvať na splnení zmluvy, alebo po stanovení primeranej, minimálne 2 týždňovej dodatočnej lehoty od zmluvy odstúpiť (bod 5) a tovar speňažiť iným spôsobom. Kupujúci je oprávnený dodaný tovar zaslať späť len s písomným súhlasom predávajúceho a za podmienok stanovených pre tento jednotlivý prípad.

V každom prípade sa odoslanie tovaru späť musí uskutočniť s uhradením nákladov na jeho dopravu (franko) a bez dobierky na riziko a náklady kupujúceho. Ak je kupujúci spotrebiteľom, tak výnimočne znáša riziko a náklady zaslania tovaru späť predávajúci.

Upozorňujeme na to, že objednaný nábytok musí byť do 14 dní vyzdvihnutý alebo dodaný. Za skladovanie viac ako 14 dní sa účtuje skladovací poplatok vo výške 15,-€ za každý začatý týždeň a sadu / set.

8. Dodacia lehota

My sme zaviazaní výkon zrealizovať až potom, ako si zákazník splnil všetky svoje povinnosti, ktoré sú potrebné k realizácii. Sme oprávnení dohodnuté termíny a dodacie lehoty prekročiť až o tri týždne. Až po uplynutí tejto lehoty môže zákazník po stanovení primeranej dodatočnej lehoty od zmluvy odstúpiť.

9. Miesto plnenia

Miestom plnenia je sídlo nášho podniku aj vtedy, ak sa odovzdanie podľa dohody uskutoční na inom mieste.

10. Nepatrné zmeny vo výkone

Nepatrné alebo iné pre našich zákazníkov únosné zmeny našich výkonových a dodávateľských záväzkov sú vopred považované za povolené, pokiaľ nejde o obchod so spotrebiteľom. Platí to predovšetkým pre odchýlky podmienené vecou (napr. pri rozmeroch, farbách, kresbe dreva a dyhy, textúre a štruktúre, atď.).

11. Záruka, povinnosť preskúmania a reklamovania

Nároky zákazníka vyplývajúce zo záruky splníme vo všetkých prípadoch podľa nášho výberu buď prostredníctvom výmeny, opravy v rámci primeranej lehoty, alebo prostredníctvom zníženia ceny. Odstúpenie od zmluvy (zrušenie zmluvy) môže zákazník požadovať len vtedy, ak je nedostatok podstatný alebo prostredníctvom výmeny, či opravy nie je odstrániteľný, a zníženie ceny nie je pre zákazníka mysliteľné. Nároky zákazníka na náhradu škody, ktoré smerujú k odstráneniu nedostatku prostredníctvom nápravy alebo výmeny, sa môžu uplatniť až vtedy, keď sme sa dostali s plnením nárokov vyplývajúcich zo záruky do omeškania. Nároky vyplývajúce zo záruky, pokiaľ sa týkajú hnuteľných vecí, sa musia súdne uplatniť v priebehu jedného roku po dodaní veci.

Ak zákazník presadzuje existenciu nedostatku, tak nároky z toho vyplývajúce, predovšetkým z dôvodu záruky alebo náhrady škody, môžu byť uplatnené len vtedy, ak zákazník dokáže, že nedostatok existoval už v čase dodávky tovaru. Platí to ešte aj počas prvých 24 mesiacov po dodaní tovaru.

Zákazník musí v zmysle § 504 občianskeho zákonníka okrem toho tovar po dodaní bezodkladne, najneskôr však v priebehu 6 pracovných dní prezrieť. Nedostatky zistené pri tejto kontrole treba bezodkladne, najneskôr však v priebehu 3 pracovných dní po ich objavení písomne oznámiť s uvedením druhu a rozsahu nedostatku. V každom prípade reklamácie je zákazník povinný nám doručiť jednoznačné fotografické snímky prostredníctvom digitálnych fotografií odoslaných emailom alebo poštou.

Skryté nedostatky treba písomne reklamovať bezodkladne, najneskôr však v priebehu 3 pracovných dní po ich objavení. Ak sa reklamácia nedostatku neuplatní alebo neuplatní včas, tak je tovar považovaný za schválený. Naša povinnosť poskytnúť
záruku zaniká v každom prípade po uplynutí záručnej doby. Všetky ustanovenia bodu 11 neplatia pri obchodoch so spotrebiteľom.

12. Náhrada škody

Všetky nároky na náhradu škody sú v prípadoch miernej nedbanlivosti vylúčené. Existenciu miernej príp. hrubej nedbanlivosti musí dokázať poškodený, pokiaľ nejde o obchod so spotrebiteľom. Ak nejde o obchod so spotrebiteľom, tak premlčacia lehota nárokov na náhradu škody činí dva roky od prechodu rizík. Ustanovenia obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo iným spôsobom dohodnuté ustanovenia o náhrade škody platia aj vtedy, ak sa nárok na náhradu škody uplatní popri nároku na záruku alebo namiesto neho.

Nároky kupujúceho na náhradu škody kvôli neplneniu alebo oneskorenému plneniu zmluvy sú vylúčené, pokiaľ nie je v prípadoch úmyslu alebo extrémne hrubej nedbanlivosti nevyhnutne za ne ručené. Ak je kupujúci spotrebiteľom, tak je záruka predávajúceho obmedzená na prípady úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti. Okolnosti, ktoré spadajú do oblasti mimo kontroly predávajúceho, akými sú "vyššia moc", technické chyby pri prenose údajov, vymazanie súborov, činy alebo opomenutia zo strany osôb, ktoré nie sú zamestnané u predávajúceho alebo neboli poverené predávajúcim, predovšetkým prepravcovia a špeditéri, ako aj kupujúcim dodatočne požadované zmeny adekvátne predlžujú dodaciu lehotu.

13. Výhrada vlastníctva a jej uplatnenie

Všetky tovary sú nami dodávané s výhradou vlastníctva a zostávajú až do úplného zaplatenia v našom vlastníctve. V uplatnení si výhrady vlastníctva je obsiahnuté odstúpenie od zmluvy len vtedy, ak je toto výslovne vyhlásené. Pri prevzatí tovaru späť sme oprávnení vyúčtovať si vzniknuté náklady súvisiace s prepravou a manipuláciou. Pri zásahoch tretích
osôb do tovaru s výhradou vlastníctva – predovšetkým prostredníctvom ich zabavenia – sa zákazník zaväzuje
upozorniť na naše vlastníctvo a nás bezodkladne o tom informovať. Ak je zákazník spotrebiteľom alebo nie je podnikateľom, ku ktorého riadnej obchodnej činnosti patrí obchod s tovarom nadobudnutým od nás, nesmie až do
úplného zaplatenia otvorenej pohľadávky v súvislosti s kúpnou cenou disponovať tovarom s výhradou vlastníctva, čo znamená, že ho nesmie predať, založiť, darovať alebo požičať. Zákazník znáša kompletné riziko za tovar s výhradou vlastníctva, najmä riziko pri zániku, strate alebo zhoršení.

14. Postúpenie pohľadávok

Pri dodávke tovaru s výhradou vlastníctva nám zákazník postúpi už teraz svoje pohľadávky voči tretím osobám, pokiaľ tieto vzniknú prostredníctvom predaja alebo spracovania našich tovarov, a to až do definitívneho zaplatenia našich pohľadávok. Zákazník nám musí na požiadanie uviesť svojich odberateľov a týchto včas informovať o postúpení pohľadávok. Postúpenie pohľadávky treba zaznamenať v účtovných knihách, predovšetkým v otvorenom zozname položiek a odberateľovi ich zdôrazniť na dodacích listoch, faktúrach, atď. Ak je zákazník so svojimi platbami voči nám v omeškaní, tak treba jemu došlé príjmy z predaja vydeliť a zákazník má tieto v držbe len v našom mene. Prípadné nároky voči poisťovateľovi treba v
rámci § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka o poistnej zmluve už teraz postúpiť nám. Pohľadávky voči nám sa bez nášho výslovného súhlasu nesmú postúpiť.

15. Zadržanie

Ak nejde o obchod so spotrebiteľom, tak je zákazník pri oprávnenej reklamácii – okrem prípadov spätného vrátenia – oprávnený na zadržanie nie celej brutto fakturovanej čiastky, ale len primeranej časti z nej.

16. Voľba rozhodného práva, sídlo súdu

Tieto všeobecné obchodné podmienky, takisto aj všetky záväzky zo zmluvných aj nezmluvných vzťahov so zákazníkmi sa budú riadiť slovenským právom, ak nie je dohodnuté alebo zákonom, popr. právom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou určené inak. Použiteľnosť obchodného práva OSN je výslovne vylúčená. Jazykom zmluvy je slovenčina. Zmluvné strany sa dohodli na výlučnej súdnej právomoci pre slovenské súdy. Ak nejde o obchod so spotrebiteľom, tak rozhodovať o
všetkých z tejto zmluvy vyplývajúcich sporoch je oprávnený výhradne všeobecný súd v obvode sídla nášho podniku.

17. Ochrana údajov, zmena adresy a autorské právo

Zákazník udelí svoj súhlas s tým, že aj osobné údaje obsiahnuté v kúpnej zmluve budú počas plnenia tejto zmluvy prostredníctvom nás pomocou automatizácie uložené a spracované. Zákazník je povinný oznámiť nám zmenu adresy svojho bydliska príp. obchodnej adresy, pokiaľ nebol predmetný zmluvný právny úkon z oboch strán kompletne splnený. Ak sa oznámenie zanedbá, tak budú vyhlásenia považované za doručené aj vtedy, ak budú zaslané na poslednú oznámenú adresu. Plány, náčrty alebo iné technické podklady ako aj vzory, katalógy, prospekty, obrázky a podobné dokumenty zostávajú stále naším duševným vlastníctvom. Zákazník nezíska na ne akékoľvek iné práva na používanie diela alebo práva na ich zhodnotenie.